• Slider 1
  • Slide 2

C.I.T.E.S.-wetgeving

C.I.T.E.S. staat voor “ Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora “, of in het Nederlands “ Overeenkomst inzake de Internationale Handel in Bedreigde, in het Wild levende Dier – en Plantensoorten “. Het is een internationaal verdrag dat werd afgesloten in Washington op 3 maart 1973. Vandaar dat C.I.T.E.S. vaak kortweg wordt aangeduid als de “ Conventie van Washington “. Het doel ervan is om ervoor te zorgen dat de handel in “specimens” van wilde dieren en planten het overleven van de betrokken soorten in het wild niet bedreigt. Het woord “specimens” slaat hierbij niet alleen op levende planten en dieren maar ook op alle afgeleide producten ervan (huiden, leer, medicijnen, enz..).

Op dit moment vallen zo’n 30.000 soorten onder deze overeenkomst. L anden beslissen vrijwillig om aan de C.I.T.E.S.- overeenkomst deel te nemen, maar eens ze dat doen worden ze wel geacht de Conventie te implementeren. Dit moet dan gebeuren via een aangepaste EU- en nationale wetgeving (zie verder).

Er zijn drie verschillende bijlagen waarin de soorten, gebaseerd op hun beschermingstatus en niveaus van internationale handel, opgenomen zijn:

Bijlage I omvat soorten die met onmiddellijk uitsterven worden bedreigd. Handel in specimens van deze soorten is enkel in uitzonderlijke gevallen toegelaten.
Bijvoorbeeld (foto): de Madagaskische grondboa (Acrantophis dumerili).

Bijlage II omvat soorten die niet direct met uitsterven zijn bedreigd, maar waarvan de handel  moet worden gecontroleerd om hun overleven niet in het gedrang te brengen. Bijvoorbeeld de koningspython (Python regius), de groene leguaan(Iguana iguana), de Griekse landschildpad (Testudo hermanni) en de Moorse landschildpad (Testudo graeca).

Bijlage III tenslotte bevat soorten die beschermd zijn in minstens één land dat de hulp heeft gevraagd aan de andere C.I.T.E.S.-partijen om de handel te helpen controleren. Deze bijlage omvat praktisch geen in gevangenschap gehouden soorten.

Voordat handel kan plaatsvinden in de soorten opgenomen in deze bijlagen, moeten er vergunningen en certifikaten worden uitgereikt door de C.I.T.E.S.-diensten. In februari 2003 namen er al 161 landen deel aan C.I.T.E.S., waaronder alle 25 EU-lidstaten. Dat C.I.T.E.S. werkt, wordt bewezen door het volgende: sinds de Conventie in werking trad (1 juli 1975) is er geen enkele soort die erdoor wordt beschermd, uitgestorven door de handel. (foto) De groene leguaan wordt vaak als huisdier gehouden. Ook voor dit dier is er een meldingsplicht op het gemeentebestuur.


EU-regelgeving voor de handel in wilde dier- en plantensoorten

Als gevolg van de Europese interne markt en de afwezigheid van systematische grenscontroles binnen de EU begin de jaren negentig ontstond er een nood aan een nieuwe en meer volledige regelgeving. Om in te spelen op deze veranderingen en te voldoen aan de C.I.T.E.S.-bepalingen werd de nieuwe EU-regelgeving voor de handel in wilde dier- en plantensoorten aangenomen: Verordening (EG) nr. 338/1997 van de Raad en gerelateerde verordeningen van de Commissie (aangenomen en in werking gesteld vanaf juni 1997).


(foto): De bekende Griekse landschildpad behoort tot C.I.T.E.S-bijlage II en Europese Bijlage A en moet dus nu ook geïdentificeerd worden met een microchip.

Deze verordeningen zijn meteen toepasbaar in alle EU-lidstaten en vormen de wettelijke basis voor de implementatie van C.I.T.E.S. in de EU. De bepalingen reguleren de internationale en EU interne handel en bevatten aanvullende maatregelen ten opzichte van C.I.T.E.S. Maar ook al is de EU-regelgeving voor de handel in wilde dier- en plantensoorten direct van kracht in alle EU-lidstaten, de nodige bepalingen voor de handhaving ervan moeten worden opgenomen in elke nationale wetgeving, omdat het onderwerpen betreft die onder de soevereiniteit van elke lidstaat vallen (zie verder). De lidstaten moeten er dus zelf voor zorgen dat overtredingen van de wet op een toepasselijke wijze worden gestraft.

De EU-regelgeving heeft 4 bijlagen (A tot en met D). Bijlage A, B en C komen grofweg overeen met respectievelijk bijlage I, II en III van C.I.T.E.S. Bijlage D is een soort aanvulling op de drie C.I.T.E.S.-bijlagen en wordt vaak de "controlelijst" genoemd. Het betreft namelijk soorten die in aanmerking zouden kunnen komen voor opname in bijlage B en waarvoor de invoer gecontroleerd zou moeten worden. In overeenstemming met andere EU-regelgevingen betreffende de bescherming van inheemse soorten (bijvoorbeeld de Habitatrichtlijn) zijn bepaalde inheemse soorten die zijn opgenomen in C.I.T.E.S.-bijlagen II en III, opgenomen in bijlage A. Ook sommige soorten die helemaal niet in de C.I.T.E.S.-bijlagen zijn opgenomen, staan wel in de EU-regelgeving voor de handel in wilde dier- en plantensoorten.

Andere EU-wetgevende maatregelen

De Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitat en de wilde flora en fauna) heeft als doel het in stand houden van fauna, flora en de natuurlijke habitat die van belang zijn.
Deze richtlijn bevat ook bepalingen voor beschermde soorten waarvan de commerciële handel verboden is (bijvoorbeeld Lacerta viridis, de smaragdhagedis). De implementatie van deze richtlijn in België is momenteel niet duidelijk. Men kan er best van uitgaan dat de handel in Europese reptielen die in het wild leven, verboden is.

Schildpadden te koop

 

Voor een actueel overzicht van de schildpadden die te koop worden aangeboden klikt u hier.


Wenst u onze schildpadden te bezichtigen en/of aan te kopen?

Neem dan gerust telefonisch contact op voor vrijblijvend bezoek of afspraak op:

0032 (0)475.76.93.10
of
0032 (0)495.10.08.65
(geen sms aub!)

email: [email protected]

 

Social
Contact

 

Kweekcentrum Europese Landschildpadden
Marc Maesschalck
Vijverstraat 12
9308 Hofstade - Aalst
België
0032 (0)475.76.93.10
of
0032 (0)495.10.08.65

email: [email protected]

Ondernemingsnummer:
BE 0866.760.425

Argenta Spaarbank (iban):
BE67 9730 2246 0887
BIC ARSPBE 22

 
Juridische kennisgeving / legal notice / préavis juridiqueWebsite ontwerp door Conversal